English Version

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO προκηρύσσει για το έτος 2017 δέκα (10) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές»

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, θέλοντας να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και την προσφορά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2014-2017 προκηρύσσει δέκα (10) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές».

Οι Περιφέρειες της παραμεθορίου, αποκλειστικώς κατά την έννοια και για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, ορίζονται ως κάτωθι:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 • Π.Ε. Έβρου
 • Π.Ε Ροδόπης
 • Π.Ε. Ξάνθης
 • Π.Ε. Δράμας

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Π.Ε. Κιλκίς
 • Π.Ε. Πέλλης
 • Π.Ε Σερρών

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Π.Ε. Φλώρινας
 • Π.Ε. Καστοριάς

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε. Ιωαννίνων
 • Π.Ε. Πρέβεζας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Π. Ε. Λέσβου
 • Π. Ε. Λήμνου
 • Π. Ε. Χίου
 • Π. Ε. Ικαρίας
 • Π. Ε. Σάμου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Π.Ε. Δωδεκανήσου
 • Π.Ε. Θήρας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Από την Π. Ε. Ευβοίας μόνο ο Δήμος Σκύρου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Π.Ε. Κέρκυρας
 • Π.Ε. Λευκάδας
 • Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης
 • Π.Ε. Ζακύνθου

Τα βραβεία θα απονεμηθούν από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για την Εκπαίδευση της UNESCO, κο Qian Tang.

Ορισμός της εκπαιδευτικής προσφοράς

Η έννοια της εκπαιδευτικής προσφοράς δεν εξαντλείται στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και γόνιμης διδασκαλίας. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, που εμπνέουν και καθοδηγούν το μαθητή στην έρευνα, τις επιστήμες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επικοινωνία. Επιπλέον, είναι συνυφασμένη, μεταξύ άλλων, με την καινοτομία, την αλλαγή, τη διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων του πληθυσμού, την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ανάπτυξη της επιστημονικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών.

Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι, αφενός η επιβράβευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παράγουν έργο στις παραμεθόριες περιοχές, αφετέρου η ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» με στόχο τη διάχυσή τους στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το βραβείο αξιολογεί και αποτιμά δυο βασικές παραμέτρους:

 1. την εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση
 2. την εκπαιδευτική προσφορά

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η προαγωγή της δημιουργικότητας, της διαθεματικής και μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η προώθηση των προτεραιοτήτων της UNESCO, η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, είναι ορισμένα ενδεικτικά πεδία τα οποία θα συνεκτιμηθούν.

Ειδικότερα:

 1. Εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση

Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμώνται τα εξής:

Πτυχίο/α, μεταπτυχιακό/οί και διδακτορικό/οί τίτλοι, σεμινάρια/επιμορφώσεις σε θέματα εκπαίδευσης, ξένες γλώσσες, χειρισμός νέων τεχνολογιών, διάρκεια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε παραμεθόριο και τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει ο υποψήφιος τα σχολικά έτη της προκήρυξης.

 1. Εκπαιδευτική προσφορά

Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμάται η συμβολή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου και διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες:

Α) περιεχόμενο εκπαιδευτικού έργου

Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:

–ενσωματώνει τις προτεραιότητες της UNESCO, μεταξύ των οποίων, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Αφορά επίσης τη νεολαία, την ισότητα των φύλων, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσέγγιση των πολιτισμών, την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση και τη γνώση.

–υλοποιεί δράσεις που επικεντρώνονται στη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων/προβλημάτων π.χ. σχολικός εκφοβισμός (bullying), κοινωνικός αποκλεισμός, ναρκωτικά, φυλετικές διακρίσεις, άρση προκαταλήψεων και ρατσισμού, ζητήματα Αγωγής Υγείας, και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων με έμφαση στη συνεκπαίδευση μαθητών με παιδιά με αναπηρίες κ.λ.π.

–προωθεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αλλαγή και την καινοτομία

–διαμορφώνει θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, τη δράση, τη συμβίωση και τη συνεργασία

–προάγει τη συνυπευθυνότητα εκπαιδευτικού και μαθητή για την παραγωγή νέας γνώσης

–συνδέει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις       προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών

–ενισχύει την επικοινωνία σχολείου, κοινότητας και οικογένειας

Β) μεθοδολογία εκπαιδευτικού έργου

Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:

–προωθεί τη δικτύωση του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

–αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τη μέθοδο project, την ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική και διαθεματική μάθηση

— υλοποιεί ή συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

–διοργανώνει μαθητικούς αγώνες και διαγωνισμούς στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας

Γ) διασύνδεση εκπαιδευτικού έργου με την τοπική κοινωνία

Διερευνάται κατά πόσο στο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου περιλαμβάνονται:

–πρωτοβουλίες, που προωθούν το «άνοιγμα» του σχολείου στην τοπική κοινωνία, τη συνεργασία της σχολικής του μονάδας με φορείς όπως μουσεία, επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών δράσεων και προγραμμάτων

— σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων (π.χ. ζητήματα αειφορίας, προστασίας περιβάλλοντος, προσφυγικό, μεταναστευτικό)

–καλλιέργεια και ενίσχυση της θέλησης του μαθητή για κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη και εθελοντισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου π.χ. επικουρική κάλυψη ειδικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, βελτίωση ή/και αναβάθμιση σχολικών υποδομών.

Επιτροπή Κρίσης Βραβείων

–Μιχάλης Σκούλλος, Διευθυντής Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη(MIO-ECSDE), Διευθυντής Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο-ΕΚΠΑ,  Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής MAB/UNESCO.

–Βασίλειος Μακράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, επικεφαλής της Έδρας UNESCO για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

–Παρούλα Νάσκου Περράκη, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Οργανισμών, τ. Διευθύντρια Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

–Φωτεινή Ασδεράκη, Δρ. Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση

–Βασίλειος Κουρμπέτης, Σύμβουλος Α, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Συντονιστής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

–Χρήστος Κρυστάλλης, τέως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

–Θεοδώρα Γκότα, Εμπειρογνώμονας  Σύμβουλος Α’, Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών ΥποθέσεωνYπουργείο Εξωτερικών

Κωνσταντίνος Φωτείλας, Πρέσβυς ε.τ. 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για τα βραβεία έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και Διευθυντών, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και έχουν υλοποιήσει ολοκληρωμένη/ες δράση/εις/έργα, στο πλαίσιο των ως άνω πεδίων, κατά τα  σχολικά έτη της προκήρυξης.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν πρωτότυπα την αίτηση συμμετοχής. Επιπλέον, υποχρεούνται μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν επίσημο και πρωτότυπα υπογεγραμμένο έγγραφο από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρονται στην αίτησή τους έχει σαφώς υλοποιηθεί, κατά την περίοδο που προσδιορίζει η προκήρυξη. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν μέχρι 3 υποστηρικτικές/συστατικές επιστολές για το εκπαιδευτικό έργο και την προσφορά τους, υπογεγραμμένες από στελέχη εκπαίδευσης ή το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας θα γίνεται σε δύο φάσεις: α) προκαταρκτική/πρώτη φάση και β) δεύτερη/τελική φάση.

Α) Στην προκαταρκτική/πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

 1. τη συνημμένη αίτηση που αποτυπώνει λεπτομερώς: a) την εκπαιδευτική & επιστημονική τους συγκρότηση και β) την εκπαιδευτική τους προσφορά κατά τα σχολικά έτη της προκήρυξης,
 2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών,υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο προϊστάμενο
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986, με πάγιο κείμενο ως κάτωθι:

*ΚΕΙΜΕΝΟ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης είναι αληθές και ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρομαι, είτε σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μόνο από τον υπογράφοντα/την υπογράφουσα, είτε στις περιπτώσεις που συνεργάστηκα με άτομα ή φορείς για το σχεδιασμό ή την υλοποίηση του, έχω αναφερθεί στη συνεισφορά τους, προσδιορίζοντας επαρκώς το βαθμό της εμπλοκής και το ρόλο τους.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την προκαταρκτική/πρώτη φάση υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο

http://www.hellenic-commission-educational-awards.com

από την Δευτέρα, 29 Μαΐου, έως και την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017. 

Ελλιπείς, εκπρόθεσμες, ανυπόγραφες, ή μη πρωτότυπα υπογεγραμμένες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Β) Κατά τη διάρκεια της δεύτερης/τελικής φάσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπόμνημα στο οποίο:

 1. a) να περιγράψουν το εκπαιδευτικό έργο που έχουν υλοποιήσει στέλνοντας λεπτομερή έκθεση, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις με διάστιχο 1,15 και μέγεθος γραμματοσειράς 11 και

β) να περιλαμβάνουν τεκμήρια της επιστημονικής/επαγγελματικής τους συγκρότησης (φωτοτυπίες πτυχίων, μεταπτυχιακών, σεμιναρίων  κλπ) και της εκπαιδευτικής τους προσφοράς.

Οι υποψήφιοι καλούνται να σαρώσουν ή να φωτογραφήσουν, το υλικό που χρησιμοποίησαν για την υλοποίηση του έργου ή που παρήγαγαν ως προϊόν του και να το επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Μέσω ταχυδρομείου ή με προσωπική κατάθεση θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ συμπληρωματικά τεκμήρια, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο, εφόσον το υλικό που εσωκλείεται δεν μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (π.χ. βιβλίο, cd rom, κατασκευή κλπ).

Η Επιτροπή Κρίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να στοιχειοθετήσει μια πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα των υποψηφίων και του εκπαιδευτικού τους έργου, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την δεύτερη/τελική φάση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου, έως και την Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017, ΜΟΝΟ στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο.

Ta ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα ήταν καλό να συγκεντρώσουν και να προετοιμάζουν τα τεκμήρια που σκοπεύουν να καταθέσουν για την δεύτερη/τελική φάση, ήδη από την προκαταρκτική/πρώτη φάση, καθώς το διάστημα υποβολής τους για τη δεύτερη φάση είναι περιορισμένο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η προκήρυξη θα αποσταλεί σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στον ημερήσιο τύπο. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΤΟΜΟΥ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ/ΦΟΡΕΩΝ(ΕΦΟΣΟΝ ΕΤΕΡΟΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ(ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ) 
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ) 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ(ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ) 
ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ(ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ) 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ(ΘΕΜΑ/ΙΔΡΥΜΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ) 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ(ΓΛΩΣΣΑ/ΕΠΙΠΕΔΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ) 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ) 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΩΡΩΝ(ΤΙΤΛΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΤΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΠχ. 2016-2017 Σκύρος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ/ΘΕΣΗ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ), ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΆΡΘΡΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (‘Η ΟΧΙ)
 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προκειμένου να συμπληρωθεί πληρέστερα το συγκεκριμένο πεδίο, αφού συμβουλευτείτε   την   προκήρυξη  (σελ. 3),  παρακαλούμε   συμπληρώστε  επιπροσθέτως τα παρακάτω πεδία με γραμματοσειρά Century Gothic και μέγεθος γραμματοσειράς 11:

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ *:  
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ  
 ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ  
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (ΤΑΞΗ/ΕΙΣ)  

*Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της προκήρυξης έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από ένα εκπαιδευτικά έργα παρουσιάστε διακριτές περιγραφές για το καθένα σε όλα τα πεδία της προκήρυξης (α. Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Έργου, β. Μεθοδολογία, γ. Άνοιγμα στην Τοπική Κοινωνία, δ. Προσθήκες). Αριθμείστε και σε παρένθεση καταγράψτε τη χρονολογία κατά την οποία υλοποιήσατε το καθένα, σύμφωνα με τα παραδείγματα που δίνονται:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ /ΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ:1.      Νερό & Αειφορία (2014-2015)2.      Η τέχνη στο σχολείο (2015)3.      Διαπολιτισμικός Διάλογος (2015-2016)
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΑναπτύξτε (μέχρι 100 λέξεις) για κάθε εκπαιδευτικό έργο)1.      …2.      …3.
 ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ Αναπτύξτε (μέχρι 100 λέξεις για κάθε εκπαιδευτικό έργο)1.      …2.      …
 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (ΤΑΞΗ/ΕΙΣ) Αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις για κάθε εκπαιδευτικό έργο)1.      …2.      …

β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Προκειμένου να συμπληρωθεί πληρέστερα το συγκεκριμένο πεδίο, αφού συμβουλευτείτε   την   προκήρυξη  (σελ. 3),  παρακαλούμε   συμπληρώστε  επιπροσθέτως τα παρακάτω πεδία με γραμματοσειρά Century Gothic, και μέγεθος γραμματοσειράς 11. Εφόσον έχετε υλοποιήσει περισσότερα από ένα εκπαιδευτικό έργο διατηρείστε την αρίθμηση, σύμφωνα με τα παραδείγματα που δίδονται.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ-ΣΤΑΔΙΑ/ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (μέχρι 100 λέξεις)   
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέχρι 35 λέξεις)  

–Το/a έργο/α αξιοποίησε/αν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας;

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό.

–Το/a έργο/α προώθησε/αν τη δικτύωση του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες σε εθνικό & διεθνές επίπεδο;

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό.

–Υλοποιήσατε ή συμμετείχατε σε προγράμματα (πανελλήνια, ευρωπαϊκά, διεθνή);

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό.

–Στο πλαίσιο του/ων έργου/ων διοργανώθηκαν μαθητικοί αγώνες/διαγωνισμοί/εκθέσεις;

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 35 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό.

–Υλοποιήσατε υποστηρικτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού (π.χ. μετανάστες, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές ανάγκες);

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό.

–Έχει το εκπαιδευτικό έργο βιωσιμότητα/διάρκεια και μακροπρόθεσμη θετική επίδραση στους μαθητές και την τοπική κοινωνία;

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις), αν ΟΧΙ αφήστε το πεδίο κενό.

γ. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκειμένου να συμπληρωθεί πληρέστερα το συγκεκριμένο πεδίο, αφού συμβουλευτείτε   την   προκήρυξη  (σελ. 3),  παρακαλούμε   συμπληρώστε  επιπροσθέτως τα παρακάτω πεδία με γραμματοσειρά Century Gothic και μέγεθος γραμματοσειράς 11. Εφόσον έχετε υλοποιήσει περισσότερα από ένα εκπαιδευτικό έργο διατηρείστε την αρίθμηση, σύμφωνα μα τα παραδείγματα που δίνονται πιο πάνω.

Στο πλαίσιο του/ων έργου/ων:

–Αναπτύξατε κοινές εκπαιδευτικές/πολιτιστικές/επιστημονικές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών-γονέων-μαθητών στο χώρο του σχολείου ή εκτός;

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις).

–Συνεργαστήκατε για την υλοποίηση του έργου με εξωσχολικούς φορείς (π.χ. ΜΚΟ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντικές οργανώσεις);

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις).

–Υλοποιήσατε εκδηλώσεις, οργανώσατε ομιλίες, διαλέξεις, αναλάβατε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές ή επικοινωνιακές πρωτοβουλίες;

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις).

Διοργανώσατε εθελοντικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. δημιουργία σχολικού κήπου, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες);

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις).

Επισκεφτήκατε τόπους πολιτιστικού/εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία, εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής);

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις).

Eνισχύσατε την επικοινωνία του σχολείου σας με την ευρύτερη κοινωνία (π.χ. μέσω της έκδοσης σχολικής εφημερίδας, ιστοσελίδας, blog κλπ);

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις).

δ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ/ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε το πεδίο αυτό ΜΟΝΟ εφόσον υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες που άπτονται της προκήρυξης και δεν μπορέσατε να μας τις παρουσιάσετε επαρκώς στα προηγούμενα πεδία

–Υπήρξαν προβλήματα ή συναντήσατε ελλείμματα ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των υποδομών ή των πόρων του σχολείου (οικονομικών και ανθρώπινων);

Αν ΝΑΙ αναπτύξτε (μέχρι 50 λέξεις). Αναφέρετε και τους τρόπους με τους οποίους υπερκεράστηκαν τα προβλήματα.

Υπογραφή υποψηφίου

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου:

Λεπτομερής περιγραφή εκπαιδευτικού έργου/έργων (η περιγραφή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις, με διάστιχο 1,15 και μέγεθος γραμματοσειράς 11):

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:

Υπογραφή υποψηφίου

*Οι υπογραφές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, συνεπώς θα πρέπει η αίτηση να εκτυπωθεί, να υπογραφεί, να σαρωθεί και να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Κοινοποίηση στα Social media

Facebook
Twitter
LinkedIn